POLITYKA PRYWATNOŚCI

DP Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) poprzez niniejszy dokument, zwany dalej „Polityką prywatności” pragnie przekazać informacje dotyczące ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych.

Korzystający ze stron internetowych należących do DP Polska sp. z o.o. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach wskazanych poniżej.


KTO JEST ADMINISTRATOREM?
Administratorem Twoich danych osobowych jest DP Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krasickiego 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000657012, NIP: 5213762469, kapitał zakładowy: 5 000 zł (dalej jako „Administrator”)

Z Administratorem możesz skontaktować się wysyłając wiadomość poczty elektronicznej na adres [Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.], bądź też za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: DP Polska sp. z o.o., ul. Krasickiego 35, 02-611 Warszawa.

SKĄD SĄ POZYSKIWANE MOJE DANE OSOBOWE?
Kategorie osób Sposób pozyskania danych
Dane pacjentów Dane pozyskiwane są bezpośrednio od pacjentów lub osoby upoważnionej podczas rezerwacji wizyty oraz usług stomatologicznych, m.in. konsultacji, badania lub zabiegu.
Administrator może pozyskać również dane od innych podmiotów leczniczych w ramach udostępniania dokumentacji medycznej, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
Dane użytkowników formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronie Dane pozyskiwane są bezpośrednio z formularza kontaktowego lub podczas kontaktu prowadzonego w celu odpowiedzi na zgłoszenie dokonane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Dane adresatów działań marketingowych Dane są pozyskiwane bezpośrednio od osób, których dotyczą.


JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA DP POLSKA SP. Z O.O.?
Administrator zbiera dane osobowe w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celu ich gromadzenia. W szczególności Administrator zbiera:
 • dane identyfikacyjne, tj. imię i nazwisko, PESEL, numer i serię dowodu osobistego,
 • dane kontaktowe, tj. adres zamieszkania lub korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
 • dane medyczne, związane ze stanem zdrowia, niezbędne do świadczenia usług stomatologicznych.


W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ DP POLSKA SP. Z O.O. ZBIERA MOJE DANE OSOBOWE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE?
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przetwarzania
Kontakt w związku ze zgłoszeniem za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej - na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych. art. 6 ust. 1 lit. a RODO Okres niezbędny do prowadzenia korespondencji w sprawie.
Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty lub zabiegu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest obsługa pacjenta. art. 6 ust. 1 lit. b RODO
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Długość okresu przetwarzania wynika z przepisów obowiązującego prawa dot. dokumentacji medycznej.
Prowadzenie działań marketingowych związanych z działalnością DP Polska sp. z o.o., w tym nawiązywanie relacji handlowych, wysyłanie ofert, informacji o towarach, usługach, promocjach, newsletterów – w ramach wyrażonej zgody. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego. Przez czas niezbędny do realizacji celu, nie dłużej jednak niż do wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.
Realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci prowadzenia konta w systemie on-line – dotyczy osób posiadających konto w prowadzonym przez Administratora systemie on-line. art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO Okres prowadzenia konta.
Udzielanie świadczeń stomatologicznych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej; realizacja umowy na świadczenie usług stomatologicznych art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej jako Rozporządzenie Ministra Zdrowia) Długość okresu przetwarzania wynika z przepisów obowiązującego prawa dot. dokumentacji medycznej.
Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, np. identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia, art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia Długość okresu przetwarzania wynika z przepisów obowiązującego prawa dot. dokumentacji medycznej.
Zarządzanie systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. wystawianie zaświadczeń lub zwolnień lekarskich art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Długość okresu przetwarzania wynika z przepisów obowiązującego prawa dot. dokumentacji medycznej
Postawienie diagnozy medycznej. art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Długość okresu przetwarzania wynika z przepisów obowiązującego prawa dot. dokumentacji medycznej.
Realizacja praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia oraz udostępniania dokumentacji medycznej lub/i informacji osobie upoważnionej. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. h RODO oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia Długość okresu przetwarzania wynika z przepisów obowiązującego prawa dot. dokumentacji medycznej.
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów szczególnych.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w placówkach DP Polska sp. z o.o., co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO 1 miesiącKOMU DP POLSKA SP. Z O.O. MOŻE PRZEKAZAĆ MOJE DANE OSOBOWE?
Dostęp do Twoich danych osobowych mogą uzyskać:
 • Pracownicy i współpracownicy Administratora, upoważnieni do przetwarzania danych osobowych na jego polecenie.
 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty medyczne, jeśli jest to konieczne do zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych.
 • Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
  • dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego),
  • dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi;
  • zleceniodawcy, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług medycznych;
  • inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta.
DP Polska sp. z o.o. jest częścią włoskiej grupy spółek kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez DP Group SpA z siedzibą w via Montecuccoli, n. 32 - 20147 - Mediolan, nr rejestracji w Mediolańskim Rejestrze Firm 1925047. Z tego powodu Twoje dane mogą być przekazywane spółkom należącym do tej grupy w celach określonych w Polityce Prywatności. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie zawieranych umów, do których treści możesz uzyskać dostęp, wysyłając maila ze stosownym żądaniem na adres [Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.].

CZY MOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ?
Z uwag na to, że korzystamy z usług różnych dostawców, w szczególności w zakresie rozwiązań informatycznych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw nie należących do Unii Europejskiej. Administrator zapewnia, aby w takich przypadkach dane były przekazywane z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, na podstawie umowy zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, co gwarantuje odpowiedni sposób zabezpieczenia danych.

CZY PODANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST KONIECZNE?
Kategorie osób Konieczność podania danych
Pacjenci Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez Administratora dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji tożsamości pacjentów. W związku z tym niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, rejestracji albo odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego – odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Administratora. W przypadku niepodania numeru telefonu i adresu e-mail Administrator nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego, jednak podanie tych danych ułatwia korzystanie ze świadczeń dzięki możliwości kontaktowania się w sprawie realizacji usług, w tym potwierdzenia i odwołania wizyty.
Użytkownicy formularzy kontaktowych zmieszczonych na stronie internetowej Podanie danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie i jest warunkiem jej uzyskania. Brak podania danych powodować będzie brak możliwości odpowiedzi na zgłoszenie.
Adresaci działań marketingowych Podanie danych jest dobrowolne.


JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?
W związku z przetwarzaniem danych osobowych masz prawo do:
 • Dostępu do Twoich danych osobowych
  Zgodnie z art. 15 RODO, osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce – także do innych informacji na temat swoich danych, o których mowa w tym przepisie. Masz także prawo do uzyskania kopii swoich danych, które są przetwarzane przez Administratora, a jeżeli Twoje dane osobowe są przekazywane do państwa nie należącego do UE, do informacji o zabezpieczeniach związanych z tym przekazaniem, o których mowa w art. 46 RODO.
 • Sprostowania Twoich danych osobowych
  Zgodnie z art. 16 RODO, masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 • Żądania usunięcia danych
  W przypadkach określonych w art. 17 RODO, masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć te dane.
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych
  W przypadkach określonych w art. 18 RODO masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Przenoszenia danych
  Na warunkach określonych w art. 20 RODO masz prawo otrzymać swoje dane osobowe od Administratora i przekazać je innemu administratorowi.
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych
  W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z Administratorem za pomocą danych wskazanych w Polityce prywatności. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu
  Zgodnie z art. 21 RODO w każdym momencie przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych, w tym danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingu bezpośredniego oraz wobec profilowania. W takim przypadku Administrator powstrzyma się od dalszego przetwarzania Twoich danych, chyba że wystąpią określone obowiązyjącymi przepisami prawa wyjątki.

CZY MOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ WYKORZYSTYWANE DO PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI, BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA?
Wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (podejmowane bez udziału człowieka), w tym nie będą one podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu. Wyjątkiem są decyzje związane z wykonywaniem zawartych przez Ciebie umów z Administratorem, w przypadku których podejmowanie decyzji w taki sposób jest niezbędne do ich zawarcia lub wykonywania, np. zapewnienia odpowiedniej dostępności usług.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, by Twoje dane osobowe były bezpieczne, w szczególności aby dostępu do nich nie miały osoby nieuprawnione, a także aby nie zostały zniszczone lub zniekształcone.

KLAUZULA PRZEGLĄDU
Administrator zastrzega prawo do zmiany, modyfikacji lub aktualizacji niniejszej Polityki prywatności w całości lub w części, w wybrany przez siebie sposób i w dowolnym czasie, również bez wcześniejszego powiadomienia, w szczególności w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą ogłaszane na stronie internetowej Administratora i od tego czasu obowiązywać. Dlatego też aby zapoznać się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ochrony Twoich danych osobowych prosimy o wejście na niniejszą stronę w celu uzyskania dostępu do najnowszej wersji Polityki prywatności.

Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności: 6 kwietnia 2019 r.
Copyright 2023 © DP Group S.p.a. - P.Iva 12580770969 - kapitał zakładowy € 138.513,74 i.v. - Jednoosobowa spółka podlegająca kierownictwu i koordynacji Dinho Invest S.A'R.L.
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia dostępu do witryny, zapewnienia jej technicznego funkcjonowania i analizy wizyt na stronie. Zamykając ten baner, przewijając tę stronę lub klikając dowolny z jej elementów, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zmienić powiązane ustawienia, kliknij.